Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI „PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”

 

 

I  

Postanowienia ogólne

 

Mając na względzie  zapewnienie należytej opieki paliatywno-hospicyjnej dla dzieci,  młodzieży, młodych dorosłych cierpiących z powodu przewlekłych, postępujących, o niekorzystnym rokowaniu chorób oraz wsparcie ich bliskich w żałobie, Fundacja realizuje zadania  mające na celu nadanie priorytetu tej tak ważnej, niezbywalnej opiece oraz poprawę w zakresie dostępności i finansowania opieki nad cierpiącymi chorymi u schyłku życia poprzez niesienie ulgi cierpiącym, umierającym chorym i ofiarowanie wsparcia ich bliskim.

 

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 11 września 2006 r. aktem notarialnym - Repertorium A numer 170/2006, sporządzonym przed Radosławem Wiśniowskim - notariuszem w Rzeszowie.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 06.04. 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203) w innych aktach prawnych dotyczących działalności fundacji oraz w niniejszym statucie.

 

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  i za granicą.

2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek i zakładów.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

6. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

 

§4

Fundacja używa pieczęci z napisem: "Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

II

Zasady działania Fundacji

 

§5

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

2. Działalność statutowa Fundacji w całości jest prowadzona  jako działalność nieodpłatna  w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§6

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

II

Cele i formy działania Fundacji

 

§7

Celami Fundacji są:

1) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami;

2) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie;

3) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą  i młodymi  dorosłymi w Polsce i za granicą;

4) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

 

§8

Fundacja realizuje cele określone w §7 przez:

1) udzielanie świadczeń medycznych w domu pacjenta przez wyspecjalizowany zespół, tj. lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz duchownego, dostępnych przez całą dobę;

2) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby – na sfinansowanie kosztów pogrzebu;

3) organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla młodych dorosłych  i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) - polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, duchowych i prawnych świadczonej przez psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii;

4) organizowanie i finansowanie zakładów oraz ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i w innych krajach;

5) organizowanie i finansowanie zakładów, ośrodków rehabilitacji, ośrodków terapeutycznych oraz placówek fizjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce i w innych krajach;

6) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

7) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, rehabilitacji i leczenia bólu;

8) prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu oraz rehabilitacji;

9) współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej oraz w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

a. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,

b. z instytucjami państwowymi i samorządowymi,  

10) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej oraz rehabilitacji dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej i rehabilitacji;

11) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i rehabilitacji;

12)  organizowanie i finansowanie szkoleń rodziców, kadry oświatowej i medycznej w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;

13) organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze;

14) prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów;

15) tworzenie programów stypendialnych dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników ochrony zdrowia podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.

 

III  

Organy Fundacji

 

§9

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji – organ kontroli i nadzoru;

2) Zarząd – organ zarządzający i wykonawczy;

3) Fundator może powołać Radę Programową Fundacji - organ opiniodawczo doradczy.

 

Rada Fundacji

 

§10

1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu "Radą", składa się z Przewodniczącego Rady oraz dwóch członków wybieranych przez Fundatora. Powołanie do Rady osób wybranych przez Fundatora następuje na siedmioletnią kadencję.

2. Do Rady mogą być także wybrani przez Radę i w trybie, o którym mowa niżej, osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 2 osoby.

3. Powołanie do Rady osób o których mowa w §10  pkt 2 następuje na trzyletnią kadencję, a dokonuje się w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

4. W Radzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Członkowie Rady  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmuje Fundator lub upoważniona przez niego osoba;

7. Odwołania członków Rady o których mowa w §10 pkt 1. dokonuje Fundator.

8. Odwołania członków Rady o których mowa w §10 pkt 2. dokonuje Rada. Odwołanie następuje w drodze głosowania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane na wniosek członka Rady lub z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnego umotywowanego wniosku. Wniosek taki przekazują inicjatorzy wszystkim pozostałym członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.

 

§11

1. Rada jest organem kontroli i  nadzoru Fundacji. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd, zatwierdzanie sprawozdania finansowego;

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu lub/i pozostałych jego członków;

3) nadzór nad działalnością Zarządu,

4) wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji;

5) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

7) w razie potrzeby, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

 

§12

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

3. Głosowanie Rady jest jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek, co najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania, o którym mowa w §10 pkt 7 i 8.

 

Zarząd  

 

§13

1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi trzy osoby, w tym Prezes i dwóch Członków Zarządu, wybieranych przez Radę Fundacji. Przy czym pierwszy skład Zarządu jest wybierany przez Fundatora.

3. Zarząd może wybrać ze swego grona Wiceprezesa Zarządu, określając jednocześnie zakres jego kompetencji.

4. Prezes oraz członkowie Zarządu wybierani są na siedmioletnią kadencję.

5. W Zarządzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.

6. Decyzję o wynagrodzeniu dla Prezesa i członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia podejmuje Fundator po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego prezes. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

9. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Radę.

 

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu do uprawnień Rady Fundacji, a także: 2. uchwalanie rocznych planów finansowych;

3. uchwalanie regulaminów;

4. powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, a w szczególności zakładów opieki zdrowotnej, oraz ich kierowników;

5. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody;

6. podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy, po wcześniejszej konsultacji z Radą Programową;

7. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu przez Radę Fundacji oraz Radę Programową;

8. nabywanie i zbywanie nieruchomości;

9. przyjmowanie zapisów i spadków, subwencji i darowizn;

10. przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji;

11. rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji;

12. Zarząd co roku, do końca kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji;

13. do bieżącej obsługi zadań Fundacji oraz jej organów Zarząd utworzy Biuro Fundacji oraz powoła Dyrektora Biura Fundacji, określając jego kompetencje.

14. do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań;

15. w miarę potrzeb Zarząd może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.

16. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać:  osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.

 

§15

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.

3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych przez nią utworzonych i jej podległych.

 

§ 16

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu oraz w zakresie przekrajającym zwykły zarząd uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rada Programowa

 

§ 17

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.

2. Rada Programowa sprawuje funkcje konsultacyjne dla podejmowanych działań przez Zarząd, propaguje cele, inicjuje działania dla których Fundacja została utworzona. W szczególności do jej kompetencji należy:

1) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;

2) wnioskowanie do Zarządu o  podjęcie określonej działalności zgodnej z celami Fundacji;

4) wnioskowanie do Zarządu o zakup specjalistycznego sprzętu dla realizacji celów Fundacji;

5) proponowanie zmian w statucie;

6) wnioskowanie do Zarządu o ustanowienie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 4;

7) konsultacja z Zarządem w zakresie podziału i przeznaczenia majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy.

 

§ 18

1. Rada Programowa składa się z Przewodniczącego oraz członków w liczbie do 15 osób.

2. Przewodniczący oraz członkowie Rady Programowej są powoływani przez Fundatora na czteroletnią kadencję.

3. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji bądź Fundatora.

5. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora.

7. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach  i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

8. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę.

 

IV

Majątek i dochody Fundacji

 

§19

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2000,- złotych.

2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1000,- zł na cele działalności gospodarczej.

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 20

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:

1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

2) darowizny, zapisy, dotacje, nawiązki sądowe i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych;

3) środki ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochody z działalności gospodarczej;

5) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;

6) środki pieniężne od instytucji państwowych, samorządowych i rządowych;

7) środki pieniężne od Narodowego Funduszu Zdrowia;

8) odsetki bankowe;

2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

 

§ 21

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 22

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd lub Fundatora i ma charakter osobisty.

 

§ 23

Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

 

V

 Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 24

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizację jej celów statutowych. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:

1) Działalność wydawnicza – PKD 22.11. Z

2) Działalność poligraficzna – PKD 22.22. Z

3) Działalność usługowa związana z poligrafią -  pozostała – PKD 22.25.Z

4) Handel hurtowy i komisowy – PKD 51

5) Handel detaliczny – PKD 52

6) Usługi gastronomiczne - PKD 55.30

7) Bary – PKD 55.40

8) Działalność stołówek i catering – PKD 55.5

9) Wynajem maszyn i urządzeń – PKD 71.3

10) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – PKD 74.50.A

11) Reklama – PKD 74.44.Z

12) Działalność związana z usługami sekretarskimi i tłumaczeniami – PKD 74.83.Z

13) Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej – PKD 75.14.Z

14) Działalność fotograficzna – PKD 75.14.Z

15) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42

16) Działalność prawnicza – 74.11

17) Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – PKD 85.1

18) Opieka wychowawcza i społeczna – PKD 85.3

19) Działalność artystyczna i rozrywkowa – PKD 92.3

 

§ 25

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej -przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.

2. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi. Zakres i zasady działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

 

VI

Postanowienia końcowe

 

§ 26

1. Decyzję w przedmiocie zmiany wszelkich postanowień statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji Fundatora, a w razie śmierci Fundatora upoważnionej przez niego osoby. Upoważnienie, o którym mowa wymaga formy aktu notarialnego.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji Rady Fundacji, w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci istniejącym w Polsce. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w §3.

 

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Fundator

 

Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się