1 października, 2018

Szkolenia w ramach projektu

   Głównym celem projektu  „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim”,  współfinansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 jest poprawa zdrowia publicznego i  ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi, nieuleczalnie oraz przewlekle chorymi dziećmi w woj.  podkarpackim.

   Cele szczegółowe projektu:

– dążenie do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi oraz miastami w zakresie dostępności do opieki zdrowotnej,

– rozbudowa oraz doposażenie Domu Hospicyjnego,

– przeprowadzenie szkoleń dla pracowników hospicjum oraz osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi zaproszonych z poza fundacji,

– objęcie rodzin dzieci niepełnosprawnych  opieką psychologiczną,

– objęcie rodzin oczekujących dziecka opieką psychologiczną perinatalną,

– wydanie poradnika dla rodziców dzieci niepełnosprawnych  oraz przewlekle chorych,

– przeprowadzenie akcji informacyjnej o opiece hospicyjnej na terenie woj. podkarpackiego.

    Celem szkoleń realizowanych w ramach projektu jest przygotowanie wykwalifikowanych, kompetentnych, zaangażowanych specjalistów, posiadających umiejętności merytoryczne oraz kompetencje społeczne odpowiednie do pracy w zespole wielodyscyplinarnym, który realizuje kompleksowy, ciągły, wielospecjalistyczny, nastawiony na podmiotowość podopiecznego, model opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

   Szkolenia realizowane w ramach projektu dla osób zaproszonych z poza fundacji , którzy

pracują jako: fizjoterapeuci, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele w szkołach integracyjnych, pielęgniarki, lekarze, logopedzi, opiekunowie medyczni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, asystenci osób niepełnosprawnych, pracownicy socjalni i wolontariusze pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Szkolenia dla kadry medycznej oraz terapeutów:

1. Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
(szkolenie skierowane do fizjoterapeutów):

Celem szkolenia jest przekazanie fizjoterapeutom wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozy oraz terapii niemowląt i dzieci z uszkodzeniem CUN w oparciu o metody neurorozwojowe, stymulacji orofacjalnej, strategii terapii dzieci z obniżonym oraz wzmożonym napięciem mięśniowym, strategii terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wykorzystania koncepcji PNF  w pediatrii, diagnostyki ortopedycznej dzieci, terapii funkcjonalnej, terapii zaburzeń chodu, doboru właściwego zaopatrzenia ortopedycznego.

  Szkolenie realizowane będzie w 4 modułach weekendowych w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych – łącznie w liczbie 90 godz.

2. Psychomotoryka Empowermentu (Motogeragogika):

   Celem szkolenia jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi do wprowadzenia do swojego warsztatu pracy Metody Psychomotoryki Epowermentu (IPTW).

   Psychomotoryka Empowermentu (IPTW –  Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju),  opiera się zasadniczo na trzech filarach: prewencji, diagnozie i terapii, jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka niepełnosrpawnego. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej.  Zajęcia służą wspieraniu pacjenta  w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Podczas szkolenia przedstawiona będzie także koncepcja Integracji Sensorycznej wg. Ayres oraz różnice w podejściu do terapii dziecka w koncepcji Psychomotoryki Empowermentu (IPTW) oraz SI.

Szkolenie realizowane będzie w 1 module 5 dniowym –  głownie w formie warsztatów praktycznych – łącznie w liczbie 50 godz.

3.Komunikacja z rodzicami oraz rodziną dziecka niepełnosprawnego:

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego budowania przez pracowników relacji z rodzicami oraz rodziną dziecka opartych na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz wiedzy i umiejętnościach pracowników dotyczącej zasad procesu komunikacji opartych na najbardziej skutecznych metodach dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie z emocjami takich jaki Terapia Poznawczo-Behawioralna, Racjonalna Terapia Zachowania, Coaching.

Szkolenie realizowane będzie w 1 module 3 dniowym –  w formie interaktywnej  oraz warsztatowej – w oparciu o ćwiczenia, analizy przypadku, pracę w podgrupach, refleksję własną, dialog i zasady procesu grupowego – łącznie w liczbie 24 godz.

4.Komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym:

   Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej. Podczas szkolenia przedstawiane są konkretne, efektywne rozwiązania w zakresie identyfikacji kanałów komunikacji odbiorcy oraz szeroki repertuar psychologicznych technik budowania relacji międzyludzkich. Warsztat obejmuje szereg zagadnień dotyczących komunikacji interpersonalnej, pomagających zrozumieć co dzieje się między ludźmi w trakcie komunikacji, jak wpływać na innych i maksymalizować efektywność interakcji.

  Szkolenie realizowane będzie w 1 module 3 dniowym –  w formie interaktywnej  oraz warsztatowej – w oparciu o ćwiczenia, analizy przypadku, pracę w podgrupach, refleksję własną, dialog i zasady procesu grupowego – łącznie w liczbie 24 godz.

5. Przeciwdziałanie skutkom stresu:

   Osoby pracujące w zawodach związanych z pomaganiem narażone są  na działanie stresu oraz zagrożone wypaleniem zawodowym w dużo większym stopniu niż pracownicy innych zawodów.

  Celem szkolenia jest wypracowanie technik radzenia sobie ze stresem, sposobów reagowania na stres – odróżnienia stresorów niezależnych od nas, od tych na które mamy wpływ, poznanie zasad zdrowego myślenia, kompetencji niezbędnych do pracy z własnymi przekonaniami, autoanaliza własnego systemu reagowania,

modeli radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przepracowanie własnych przekonań, zmiana postaw, uruchomienie automotywacji, identyfikacja i określenie celów oraz planów na przyszłość, poznanie narzędzi asertywnych.

  Szkolenie realizowane będzie w 1 module 3 dniowym (24 godz. ) –  w formie interaktywnej  oraz warsztatowej – w oparciu o ćwiczenia, analizy przypadku, pracę w podgrupach, refleksję własną, dialog i zasady procesu grupowego.

6. Profilaktyka wypalenia zawodowego:

      Wypalenie zawodowe to złożony proces, trwający miesiące albo lata, towarzyszy mu utrata zaangażowania w pracę, wyczerpanie emocjonalne i fizyczne, cynizm, depersonalizacja, chłód, zdystansowanie wobec pacjentów/klientów/podopiecznych, brak skuteczności w pracy.

           Celem szkolenia jest wypracowanie własnego sposobu osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a osobistym,pogłębienie wiedzy na temat wypalenia zawodowego oraz nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoznania symptomów zbliżającego się wypalenia zawodowego, a tym samym podejmowania działań zapobiegawczych zanim wypalenie zawodowe stanie się faktem. Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia niezbędne do uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków tego zjawiska przez co będą mogli wpływać na organizację i efektywność swej pracy oraz zaangażowanie w podejmowane przez siebie zadania.

    Szkolenie realizowane będzie w 1 module 3 dniowym (24 godz.) –  w formie interaktywnej  oraz warsztatowej – w oparciu o ćwiczenia, analizy przypadku, pracę w podgrupach, refleksję własną, dialog i zasady procesu grupowego.

  1. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Serce i rozum – holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej”

    15-17 kwietnia 2016r. w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych odbyła się zaplanowana w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe ...więcej
  2. pomaganielaczy.pl

    Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://pomaganie-laczy.pl/ Wejdź i zobacz jak możesz pomóc Podopiecznym Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.   Strona powstała w ramach projektu „Rozbudowa i ...więcej
  3. Kampania Informacyjna „Nieważne kim jesteś, ważne, że pomagasz”

    „Nieważne kim jesteś, ważne, że pomagasz”, to kampania informacyjna promujaca ideę opieki paliatywnej dla dzieci oraz różne formy pomocy dzieciom hospicyjnym. Kampania została przeprowadzona ...więcej