• 1. Informacje ogólne
 1. Strona internetowa hospicjum-podkarpackie.pl prowadzona i administrowana jest przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów; NIP: 813-34-76-177, REGON 180168889, KRS 0000265120
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line za pomocą serwisów: PayPal, PayU, Przelewy24, Blik.

 

 • 2. Zasady przekazywania darowizn
 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 2. Serwis PayU umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Przekierowanie do serwisów: PayPal, Przelewy24 oraz Blik następuje po uprzednim uzupełnieniu danych formularza umieszczonego na stronie hospicjum-podkarpackie.pl/formy-pomocy/wplata-on-line/ i kliknięciu następnie przycisku „Wpłacam”.
 3. Wpłaty darowizn on-line nie podlegają zwrotom.

 

 • 3. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
 2. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line są: PayPal, Przelewy24, Blik.
 3. Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „RODO” znajduje się w pliku ”Polityka prywatności” na stronie www.mostnadziei.pl
 4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 5. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 6. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci nie będzie udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłatach darowizn bez wiedzy i zgody Darczyńcy.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.