28 października, 2014

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę usług, obejmujących realizację wsparcia w zakresie:

1) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej” dla 28 osób (2 grupy po 14 osób),

2)  organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” dla 30 osób (2 grupy po 15 osób),

3) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Psychomotoryka Empowermentu” (Motogeragogika) dla 20 osób (1 grupa),

4) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Przeciwdziałanie skutkom stresu” dla 60 osób (4 grupy po 15 osób),

5) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Komunikacja, współpraca w zespole” dla 60 osób (4 grupy po 15 osób),

6) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Profilaktyka wypalenia zawodowego” dla 120 osób (10 grup po 12 osób),

7) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Jak radzić sobie z przewlekłą choroba i niepełnosprawnością dziecka” dla 48 osób (4 grupy po 12 osób),

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 12.11.2014r. do 31.12.2015r. w Rzeszowie

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
 – opatrzona pieczątką firmową,
 – posiadającą datę sporządzenia,
 – zawierającą adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 – podpisaną czytelnie przez oferenta,
 – zawierać wymagane dokumenty,
 – zawierającą cenę brutto całości przedmiotu zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych środków komunikacji:
– pocztą elektroniczną na adres: fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl,
– faksem  na nr +48 17 8751252,
– pocztą, kurierem lub też osobiście na adres: Fundacja Podkarpackie hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów do godz. 16.00 dnia 04.11.2014r.
2. Wybór oferty nastąpi w dniu 05.11.2011 r. a do godz. 15.00 wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.hospicjum-podkarpackie.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena do 60 %
2. Jakość do 10%      
3. Doświadczenie oferenta do 30%

               
VII. POSTĘPOWANIE NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

                                                                                W imieniu Zamawiającego:

Nagłówek EEA Grants

 1. Spotkanie Grupy Wsparcia  dla Rodzin w Żałobie  – przełożone na 24 lutego.

  Z powodu choroby prowadzącej, spotkanie Grupy Wsparcia  dla Rodzin w Żałobie zostało przełożone z 10 lutego na sobotę 24.02.2024 w godzinach 14:30-18:30. Dla osób ...więcej
 2. Spotkanie Grupy Wsparcia  dla Rodzin w Żałobie  – 20 stycznia

  Zapraszam na spotkanie Grupy Wsparcia  dla Rodzin w Żałobie  - 20 stycznia 2024 (w sobotę), w godzinach 14:30-18:30. Dla osób które nie mogą brać ...więcej
 3. Bądź naszym Świętym Mikołajem

  Zapraszamy do udziału w akcji wspierania  Podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci - poniżej link do listy potrzebnych rzeczy - każdy z nas może ...więcej
 4. Oświadczenie

  Oświadczenie Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w związku z pojawieniem się artykułu na łamach Dziennika SuperExpress w dniu 9 października 2023 r. pt.” Tata ...więcej