28 października, 2014

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę usług, obejmujących realizację wsparcia w zakresie:

1) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej” dla 28 osób (2 grupy po 14 osób),

2)  organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” dla 30 osób (2 grupy po 15 osób),

3) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Psychomotoryka Empowermentu” (Motogeragogika) dla 20 osób (1 grupa),

4) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Przeciwdziałanie skutkom stresu” dla 60 osób (4 grupy po 15 osób),

5) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Komunikacja, współpraca w zespole” dla 60 osób (4 grupy po 15 osób),

6) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Profilaktyka wypalenia zawodowego” dla 120 osób (10 grup po 12 osób),

7) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Jak radzić sobie z przewlekłą choroba i niepełnosprawnością dziecka” dla 48 osób (4 grupy po 12 osób),

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 12.11.2014r. do 31.12.2015r. w Rzeszowie

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
 – opatrzona pieczątką firmową,
 – posiadającą datę sporządzenia,
 – zawierającą adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 – podpisaną czytelnie przez oferenta,
 – zawierać wymagane dokumenty,
 – zawierającą cenę brutto całości przedmiotu zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych środków komunikacji:
– pocztą elektroniczną na adres: fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl,
– faksem  na nr +48 17 8751252,
– pocztą, kurierem lub też osobiście na adres: Fundacja Podkarpackie hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów do godz. 16.00 dnia 04.11.2014r.
2. Wybór oferty nastąpi w dniu 05.11.2011 r. a do godz. 15.00 wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.hospicjum-podkarpackie.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena do 60 %
2. Jakość do 10%      
3. Doświadczenie oferenta do 30%

               
VII. POSTĘPOWANIE NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

                                                                                W imieniu Zamawiającego:

Nagłówek EEA Grants

 1. XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki

  Już w najbliższych dniach 12 i 13 sierpnia odbędzie się XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Rzeszów w Filharmonii Podkarpackiej. Nasi Wolontariusze będą zbierać wolne ...więcej
 2. Kurs „Rozpoznawanie i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”

  Zapraszamy na kurs: Rozpoznawanie i terapia zaburzeń integracji sensorycznej Celem kursu jest nabycie umiejętności rozpoznawania zaburzeń integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami ...więcej
 3. Piknik Charytatywny – Podziękowania

  PATRONAT HONOROWY  – PREZYDENT MIASTA RZESZOWA – Konrad Fijołek   PATRONI MEDIALNI: "VIA" Katolickie Radio Rzeszów Polskie Radio Rzeszów S.A. Telewizja Polska S.A. Oddział ...więcej
 4. Piknik Charytatywny

  26 czerwca 2022 roku odbędzie się Piknik Charytatywny na terenie zielonym przy Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Start godzina 11. ZAPRASZAMY SERDECZNIE! ...więcej