Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

Tytuł projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, nr: POWR.05.02.00-00-001/20.

Celem projektu jest:  zwiększenie bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów placówki w czasie pandemii wywołanej COVID-19.

Okres realizacji projektu: 1.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Planowane efekty: Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich przeznaczone zostaną na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Dodatki te będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w placówce. W efekcie, projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Hospicjum w okresie pandemii.

Wartość projektu brutto: 230 849,04 PLN
Wkład Funduszy Europejskich i dotacji celowej: 230 849,04 PLN