Zapytanie ofertowe nr: 3/2017

Zamawiający informuje, że w dniu 15.05.2017 r. postępowanie . zostało unieważnione.

 

Dotyczy:

dostawy wyposażenia – sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 3

documents

pdf

Formularz ofertowy wykonawcy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy

documents

pdf

Wzór umowy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym

documents

pdf

Szczegółowa specyfikacja zamówienia - sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny

documents

pdf

Wykaz dostaw