Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania nr 4/2017 z dn. 15-05-2017

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr: 4/2017 z dnia 15-05-2017:

W związku z pytaniami oferentów odnośnie pozycji 4 w szczegółowej specyfikacji sprzętu  ( załącznik nr 5 do zapytania) , Zamawiający informuje że pozycja ”drabinka z maglownicą” nie musi stanowić jednolitej (połączonej) konstrukcji drabinki z maglownicą. Drabinka może być mocowana do ściany, wysokość drabinki minimum 2 m.  Maglownica powinna składać się z minimum dwóch wałków i może stanowić odrębne urządzenie.

Dotyczy:

dostawy wyposażenia – sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 

 

documents

pdf

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania nr 4/2017 z dn. 15-05-2017

documents

pdf

Zapytanie ofertowy nr 4

documents

pdf

Formularz ofertowy wykonawcy

documents

pdf

Wzór umowy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym

documents

pdf

Szczegółowa specyfikacja zamówienia - sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny

documents

pdf

Wykaz dostaw