Informacja o wyborze wykonawcy

14.11.2023r.

Informujemy, iż postępowanie nr 2/2023 z dnia 25.10.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację
zamówienia inwestycyjnego pn.: „Budynek usługowy wraz z urządzeniami budowlanymi” na działce nr 1447/5, obr. 2019 położonej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej - zostało rozstrzygnięte.

Wybrany został następujący Wykonawca: Profbud Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 9, Rzeszów

Protokół z otwarcia ofert

06.11.2023r.

Protokół

Pytania do zapytania ofertowego pn. „ Budynek usługowy wraz z urządzeniami budowlanymi”

31.10.2023r.

Pytanie:

Prosimy o informację po czyjej stronie będzie likwidacja kolidujących z budynkiem sieci i linii napowietrznych. Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienia i warunki gestorów sieci.

 

Odpowiedź:

Przebudowa linii napowietrznej nN na ziemna kablowa (przyłącze do budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej od wschodu) kolidującej z zaprojektowanym budynkiem powinna być w zakresie wykonawcy. Należy jednak zauważyć, że  na etapie robót ziemnych, fundamentowych i piwnicy, przy zachowaniu środków ostrożności ta izolowana linia napowietrzna niskiego napięcia nie stwarza zagrożenia dla prowadzenia tych robót i nie należy do zakresu robót na tym etapie.

27.10.2023 r.

 

Pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie czy spełnienie warunków w Rozdz. VI pkt. 2.1 oraz 2.2 SWZ dotyczą wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu?

 

Odpowiedź:

Tak, rozdział VI ust. 2 ppkt. 2.1 oraz ppkt. 2.2 SWZ dotyczą wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym.

Ponadto wyjaśniam iż, z powodu błędu drukarskiego (omyłki pisarskiej) na str 4 pkt VI ust 1

„Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w niniejszym rozdziale ppkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (…)”

Powinno być:

„Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w niniejszym rozdziale ppkt 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2.1,2.2 (…)”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 – zadanie inwestycyjne

 25.10.2023 r.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia inwestycyjnego pn.: „Budynek usługowy wraz z urządzeniami budowlanymi” na działce nr 1447/5, obr.  2019 położonej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej.

Szczegóły zamówienia w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

 

Załączniki do ZO nr 2/2023 z dnia 25.10.2023 r.:

Dokumentacja Techniczna:

_______________________

Informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  nr 1/2023

23.10.2023 r.

Protokół w załączaniu:

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia inwestycyjnego pn.: „Budynek usługowy wraz z urządzeniami budowlanymi"

06.10.2023 r.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia inwestycyjnego pn.: „Budynek usługowy wraz z urządzeniami budowlanymi” na działce nr 1447/5, obr.  2019 położonej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej.

Szczegóły zamówienia w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację ww. inwestycji.

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy umowa o roboty budowlane ma charakter ryczałtowy czy obmiarowy.

 

Odp.:

Z uwagi na specyfikę Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia Wykonawcy swoich materiałów pozyskanych w drodze darowizny. Materiały które zostaną pozyskane w drodze darowizny, będą odpowiednio pomniejszały kwotę określoną w umowie. Podstawą do oszacowania wartości pozyskanych materiałów jest zapis § 5 ust 2 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

Pytanie 2:

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących terminów płatności oraz zasad wystawiania faktur przejściowych (np. w trybie miesięcznym) za wykonanie części zakresu robót.

 

Odp.:

Z uwagi na zakres prac i termin realizacji przedmiotu postępowania, Zamawiający pozostawia sobie możliwość zapłaty za całość prac po ich odbiorze końcowym.

Pytanie 3:

Prosimy o usunięcie z umowy zapisów dotyczących możliwości weryfikacji przez Zamawiającego ceny materiałów budowlanych oraz możliwości wskazania Wykonawcy materiałów budowlanych oraz miejsca ich nabycia – zapisy te naruszają zasady konkurencyjności.

 

Odp.

Patrz odpowiedź do pytania nr 1

 

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji geotechnicznej wskazanej w projekcie technicznym konstrukcji.

 

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie analizy warunków gruntowo-wodnych wskazanej w projekcie

technicznym konstrukcji.

 

Odp.:  4 i 5   -  załączniki:

 

 

 

Pytanie 6:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zabezpieczenia wykopu i dopisanie tej pozycji do przedmiaru robót.

 

Odp.:

Zgodnie z zapisami umowy ( załącznik nr 5 do zapytania) odpowiednie zabezpieczenie wszelkich prac związanych z pracami budowlanymi znajduje się po stronie Wykonawcy, który ma obowiązek zabezpieczyć prace na każdym etapie budowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa w tym zakresie. Zamawiający nie przewiduje dopisania odrębnej pozycji w tym zakresie w przedmiarze robót.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację czy przeprowadzona została analiza techniczna możliwości wykonywania budynku etapami. Wykonanie w ramach I etapu tylko kondygnacji podziemnej budynku przy wysokim poziomie wód gruntowych niesie za sobą ryzyko wyparcia tej kondygnacji przez wody gruntowe. Prosimy o przedstawienie rozwiązania dla zabezpieczenia robót z etapu I przed wyparciem.

 

Odp.:

Inwestycja zakłada budowę stanu „0” wraz z posadowieniem płyty nad piwnicą. Zgodnie z informacją uzyskaną od konstruktora: Zgodnie z projektem wykonawczym inwestycja zakłada rozwiązanie konstrukcyjne tzw „białej wanny” oraz ,zgodnie z projektem , drenaż wokół budynku, co powoduje, że budynek jest zabezpieczony przed ewentualnymi naporami wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść pytań z dn. 19.10.2023 r.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy rampa z miejscem do składowania odpadów przy osi 20 jest objęta zakresem zapytania ofertowego?

Odpowiedź: Tak

2. Czy doświetlacze prefabrykowane objęte są zakresem zamówienia?

Odpowiedź: Tak

 

 

INFORMACJA

W związku z licznym napływem pytań odnośnie zapytania ofertowego nr 1/2023 z dnia 06.10.2023 r., informujemy iż termin składania ofert został przedłużony do wtorku tj. 24.10.2023 r. do godz. 10:00.

Z uwagi na przeniesienie terminu składania ofert, utrzymanie terminu związania ofertą i obowiązywania ważności wzniesionego wadium, nie ulega zmianie i obowiązuje do dnia 18.12.2023 r.

Z uwagi na rozbieżność zapytania ofertowego w pkt 1.3. z załącznikiem nr 3 poprawiono załącznik nr 3 do oferty.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia pytań Oferentów bez odpowiedzi w przypadku gdy wpłyną później niż do dnia 19.10.2023 r. godz. 16:00

 

 

 

Pytanie:

W przedmiarze występuje pozycja poziomy kanalizacyjne w płycie fundamentowej, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową instalacji sanitarnych wewnętrznych, instalacje w piwnicy prowadzone są pod stropem bądź w warstwach izolacji posadzki. Prosimy o wyjaśnienie jakich instalacji dotyczy wskazana pozycja.

Odpowiedź:

Proszę o przygotowanie oferty zgodnie z dokumentacją projektową.

Opieka szyta na miarę

Projekt RPPK.08.03.00-18-0092/17