Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania nr 5/2017

 

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr: 5/2017:

Pytanie Oferenta, odnośnie urządzenia opisanego w załączniku nr 5 poz. 15: xerokopiarka z duplexem, dotyczącego dopuszczenia następujących parametrów:

 

1.            Rozdzielczość drukowania: min. 1600x 600 dpi lub równoważne;

2.            prędkość skanowania min. 45 oryginałów na minutę;

3.            pojemność wyjściowa papieru: max. 3300 arkuszy;

4.            rozmiar papieru obsługiwany z miń. 2 szuflad: A3; A4,A5, A6S, B4,B5,B6;

5.            obsługiwana gramatura papieru: zakres min. Od 60 do 256 g/m2;

przy czym: minimalny zakres dla kasety 60do 256  g/m2 (kasety) minimalny zakres dla duplexu 60 do 256 g/m2

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym, że powyższe zmiany nie powodują w żadnym stopniu utraty funkcjonalność urządzenia,  jak również nie zmieniają istotnych parametrów urządzenia, Zamawiający dopuszcza powyższe  proponowane parametry określone w punktach od 1 do 5.

 

Dotyczy:

Dostawy wyposażenia – sprzęt elektroniczny realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 

documents

pdf

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania nr 5/2017

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 5-2017

documents

pdf

Formularz ofertowy wykonawcy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy

documents

pdf

Wzór umowy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym

documents

pdf

Szczegółowa specyfikacja zamówienia - sprzętu elektronicznego

documents

pdf

Wykaz dostaw