Zapytanie Ofertowe nr: 2/2017, dotyczy zlecenia usług w zakresie nadzoru budowlanego

 zapytanie ofertowe unieważnione. 

W związku zakończeniem postępowania wszczętego zapytaniem ofertowym  nr 2/2017, Zamawiający w dniu 02.03.2017 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.  Łącznie wpłynęło 7 ofert.

Na podstawie pkt VI ppkt7 w związku z pkt VII ppkt 8 odrzucono dwie oferty:

 

1. Obsługa Techniczna Inwestycji Kowalewicz Grzegorz z siedzibą w Pisarowcach 131;

2.   Ekotrans Laboratorium Drogowe z siedzibą w Jarosławiu ul. Lipowa 6.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Sander Mariusz,  Zmysłówka 78 A,   27.02.2017 r,   cena: 11 855 zł.

Dotyczy zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku podkarpackiego hospicjum dla dzieci”, realizowanego w ramach projektu
pt. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

documents

pdf

Zapytanie nr 2

documents

pdf

Formularz ofertowy wykonawcy

documents

pdf

Wzór umowy