Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi

Zapytania ofertowe - przetargi_2014

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2016 roku
na
wykonanie Studium Wykonalnosci projektu
pod nazwą
"Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby
Regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej w Rzeszowie".

Treść zapytania ofertowego          formularz ofertowy (zał. nr 1)     wzór umowy (zał. nr 2)

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 1 lutego 2016 roku
na
wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji
pod nazwą
"Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby
Regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej w Rzeszowie".

Treść zapytania ofertowego          formularz ofertowy (zał. nr 1)     wzór umowy (zał. nr 2)

 

 

 

 Nagłówek EEA Grants

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci informuje o unieważnieniu procedury zapytania ofertowego  nr 12/2014 z dnia 23 grudnia 2014.
Zaproszenie do składania ofert nr 12/2014 z dnia 23. grudnia 2014 roku na:
przygotowanie do druku i wydanie poradnika pt. "Jak radzić sobie z przewlekłą chorobą i niepełnosprawnościa dziecka". UNIEWAŻNIONE!

Zapytanie ofertowe 12/2014 z dnia 23 grudnia 2014 - pobierz pdf


 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na:
organizację staży dla nowo zatrudnionych terapeutów oraz przeprowadzenie sesji coachingowych dla wolontariuszy medycznych.


Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 10/2014.


http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe-10-2014.html

 

 

 

"Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci informuje, iż została zakończona procedura składania ofert na przeprowadzenie siedmi kursów z dnia 28.10.2014 roku. Wyniki postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty jest dostępny do pobrania poniżej. Dziękujemy za złożenie ofert."


WYNIKI ZAPYTANIA 8-2014
Zaproszenie do składania ofert


w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 


I. ZAMAWIAJĄCY

 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę usług, obejmujących realizację wsparcia w zakresie:

 

1) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej” dla 28 osób (2 grupy po 14 osób),

 

2)  organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” dla 30 osób (2 grupy po 15 osób),

 

3) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Psychomotoryka Empowermentu” (Motogeragogika) dla 20 osób (1 grupa),

 

4) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Przeciwdziałanie skutkom stresu” dla 60 osób (4 grupy po 15 osób),

 

5) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Komunikacja, współpraca w zespole” dla 60 osób (4 grupy po 15 osób),

 

6) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Profilaktyka wypalenia zawodowego” dla 120 osób (10 grup po 12 osób),

 

7) organizacja i przeprowadzenie  kursu: „Jak radzić sobie z przewlekłą choroba i niepełnosprawnością dziecka” dla 48 osób (4 grupy po 12 osób),

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 12.11.2014r. do 31.12.2015r. w Rzeszowie

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczątką firmową,
 - posiadającą datę sporządzenia,
 - zawierającą adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - podpisaną czytelnie przez oferenta,
 - zawierać wymagane dokumenty,
 - zawierającą cenę brutto całości przedmiotu zamówienia.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych środków komunikacji:
- pocztą elektroniczną na adres: fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl,
- faksem  na nr +48 17 8751252,
- pocztą, kurierem lub też osobiście na adres: Fundacja Podkarpackie hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów do godz. 16.00 dnia 04.11.2014r.
2. Wybór oferty nastąpi w dniu 05.11.2011 r. a do godz. 15.00 wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.hospicjum-podkarpackie.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena do 60 %
2. Jakość do 10%      
3. Doświadczenie oferenta do 30%

               
VII. POSTĘPOWANIE NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

                                                                                W imieniu Zamawiającego:

 

Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-ofert-.html
Poniżej - wynik zapytania ofertowego nr 5/2014:

 

Wynik zapytania ofertowego 5/2014

 Nagłówek EEA Grants

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci                                                            Rzeszów, 07.10.2014 r.
ul. Lwowska 132
35-301 Rzeszów
tel. +48 17 853 48 18
fax +48 17 875 12 52
fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl
www.hospicjum-podkarpackie.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2014
(dotyczy zamówienia Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Komunikacji z rodzicami oraz rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego )


I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci          
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu Komunikacji z rodzicami oraz rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
       Celem szkolenia z zakresu Komunikacji z rodzicami oraz rodziną dziecka niepełnosprawnego jest nabycie umiejętności świadomego budowania przez pracowników relacji z rodzicami oraz rodziną dziecka opartych na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz wiedzy i umiejętnościach pracowników dotyczącej zasad procesu komunikacji opartych na najbardziej skutecznych metodach dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie z emocjami takich jaki Terapia Poznawczo-Behawioralna, Racjonalna Terapia Zachowania, Coaching.
 Szkolenia 24 godzinne, dla 4 grup 15-osobowych – pracowników hospicjum oraz personelu medycznego, a także pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapeutów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi.
      Szkolenia realizowane będą od października  2014r. do grudnia 2015r., wg harmonogramu ustalonego w terminie późniejszym, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przez Zamawiającego.
 Wymagane kwalifikacje osoby prowadzącej szkolenie: Wykształcenie psychologiczne oraz ukończone szkolenia potwierdzone certyfikatami: Certyfikat ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej lub równoważne, uprawniające do prowadzenia treningów psychologicznych oraz pracy z grupami, Certyfikat ukończenia Studium Treningu Grupowego lub równoważne, uprawniające do prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, Certyfikat Trenera Racjonalnej Terapii Zachowania, uprawniający do prowadzenia szkoleń i warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania, Certyfikat terapeuty Programu Simontona, Certyfikat psychoterapeuty Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Certyfikat  potwierdzający ukończenie szkoły coachów na poziomie ACC o PCC.
      Wymagane doświadczenie:
3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej dla dzieci, rodzin oraz osób dorosłych.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników hospicjum dla dzieci z zakresu Komunikacji z pacjentem
w wymiarze min. 80 godz.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Komunikacji z rodzicami oraz rodziną dziecka niepełnosprawnego
w wymiarze min. 40 godz.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, zapewnia salę szkoleniową.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16.10.2014r. do 31.12.2015r. w Rzeszowie.


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent zobowiązuje się do przygotowania z należytą starannością szczegółowego programu szkolenia oraz merytorycznych materiałów szkoleniowych. 

Sporządzenia list obecności uczestników, pre i post testów, sporządzenia analizy przeprowadzonego szkolenia wg wytycznych określonych przez Zamawiającego.

Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczątką firmową,
 - posiadającą datę sporządzenia,
 - zawierającą adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - podpisaną czytelnie przez oferenta,
       - posiadającą kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie,
        - zawierającą cenę brutto całości przedmiotu zamówienia.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych środków komunikacji:
- pocztą elektroniczną na adres: fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl
- faksem  na nr +48 17 8751252,
- pocztą, kurierem lub też osobiście na adres: Fundacja Podkarpackie hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132,
 35-301 Rzeszów do dnia 14.10.2014r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 15.10.2014r. a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziniy 15:00 na stronie internetowej pod adresem www.hospicjum-podkarpackie.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1 - Cena 100%
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.hospicjum-podkarpackie.pl/ oraz mailowo.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Ciupińska pod numerem telefonu 17-853-48-18, 696228162.