Zapytanie ofertowe nr: 1/2017

W związku zakończeniem postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty  dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2017, Zamawiający w dniu 17.02.2017 roku dokonał wyboru oferty.
Informacja o wybranym wykonawcy:
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD sp z o.o. 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9, data złożenia oferty: 15.02.2017 r. cena: 1890698,05 zł.

 

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego wymogu zobowiązującego Oferentów do przedstawienia kosztorysu jako załącznika do oferty, Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 15 lutego 2017 roku do godziny 12.00

W związku z zapytaniami oferentów, w celu rzetelnego porównania ofert, Zamawiający zobowiązuje wszystkich oferentów do dołączenia do składanej oferty kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Dotyczy zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku podkarpackiego hospicjum dla dzieci”, realizowanego w ramach projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie” nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 1

documents

pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy

documents

pdf

Wykaz realizacji

documents

pdf

Formularz oferty wykonawcy

documents

pdf

Wykaz osób

documents

pdf

wzór umowy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym

documents

pdf

Wykaz dokumentacji technicznej

documents

zip

Projekt budowy

documents

zip

Przedmiar robót

documents

zip

Projekt wykonawczy