Zapytanie ofertowe nr: 2/2017 z dnia 21.04.2017 r.

Dotyczy: dostawy i wyposażenia – meble,

realizowanego w ramach projektu pt. Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na potrzeby Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Rzeszowie; nr RPPK.06.02.02-18-0042/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa nr VI Spójność przestrzenna i społeczna;

Działanie nr 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

documents

pdf

Zapytanie ofertowe nr 2

documents

pdf

Formularz ofertowy wykonawcy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy

documents

pdf

Wzór umowy

documents

pdf

Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym

documents

pdf

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

documents

pdf

Wykaz dostaw