Hospicjum to dobrostan dla Dziecka i Rodziny”
Fundacja prowadzi
»
Realizacja projektu pod nazwą:


Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno-szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim


 

dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
English version

 


   31 kwietnia 2016r. odbyło się otwarcie nowo dobudowanej części Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się od słów powitania przez Prezesa Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – Rafała Ciupińskiego oraz od podziękowań dla Darczyńców, Przyjaciół i wszystkich, którzy włączyli się w tą inicjatywę, które na ręce Ofiarodawców złożyła Pani Edyta Dedek -  manager ds. promocji.

 

   Słowa uznania i poparcia inicjatywy skierowali do nas  przybyli Goście – Przedstawiciele władz samorządowych: Posłowie i Senatorowie, Przedstawiciele Służby Zdrowia Województwa Podkarpackiego.

Budynek poświęcił i pobłogosławił, J.E. ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który również wygłosił do zebranych słowo. Podkreślił, iż Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci to pomnik miłosierdzia, który doskonale wpisuje się w płaszczyznę  Roku Świętego Miłosierdzia Bożego.

Następnie J.E. ks. Biskup Jan Wątroba, wraz z Prezesem Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – Rafałem Ciupińskim, Poseł na Sejm – Krystyną Skowrońską, Wicewojewodą Podkarpackim – Witoldem Lechowskim, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej -  Teresą Gwizdak przecięli wstęgę, uroczyście otwierając nową część placówki.


   To niemal 4 tys. mkw. profesjonalnie wyposażonego ośrodka opieki hospicyjnej. Przestrzeń ta  pozwoli zapewnić podopiecznym opiekę na poziomie zgodnym z najwyższymi standardami krajowymi i europejskimi.


   Rozbudowa rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. W jej ramach powstały m.in. dodatkowe sale dla podopiecznych będących pod opieką stacjonarnego hospicjum dla dzieci, hospicyjna opieka perinatalna oraz gabinety zabiegowe. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.


   Hospicjum perinatalne to forma opieki psychologicznej i lekarskiej nad rodziną oczekującą dziecka, z diagnozą ciężkiej choroby, bądź upośledzenia, mogących wiązać się z przedwczesną śmiercią. Rodzice otrzymują wsparcie i pomoc lekarza perinatologa oraz psychologa, którzy wraz z nimi rozważają możliwe scenariusze postepowania, biorąc pod uwagę ich skutki.


   Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno-szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 


   Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystego otwarcia. Zdjęcia wykonane zostały przez Tadeusz Poźniak Vip Biznes i Styl, Exacto oraz wolontariusza Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. 

  

 

Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno – szkoleniowe
w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim.

 

Ogólnym celem projektu jest:

 

 • poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych w zakresie długoterminowej opieki nad osobami niesamodzielnymi nieuleczalnie i przewlekle chorymi dziećmi w Województwie Podkarpackim.

 

Celem operacyjnym projektu jest:

 

 • zwiększenie ilości i poprawa warunków oraz zakresu świadczeń opieki hospicyjno-paliatywnej dla niesamodzielnych i przewlekle chorych najmłodszych pacjentów, który osiągnięty zostanie wskutek rozbudowy i wyposażenia obiektu Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

 

w Rzeszowie. Osiągnięcie założonych celów nie będzie możliwe bez przeprowadzenia działań pozainwestycyjnych, t.j.:

 

 • różnorodnych kursów szkoleniowych wraz z wydaniem poradnika dla rodziców dzieci terminalnie chorych oraz zorganizowaniem ogólnopolskiej konferencji dla hospicjów, ośrodków opieki paliatywnej (łączna liczba sesji szkoleniowych: 163; liczba przeszkolonych osób – personelu medycznego: 350);
 • profesjonalnej akcji informacyjnej prowadzonej na terenie Województwa Podkarpackiego służącej promocji idei hospicjum domowego i jedynego w regionie hospicjum stacjonarnego dla dzieci, wśród społeczeństwa, władz samorządowych
  (w szczególności tych odpowiedzialnych za jednostki służby zdrowia) i personelu medycznego oraz wśród mieszkańców danego regionu. Planowany zakres działań obejmuje zorganizowanie 25 spotkań (konferencji)  z przedstawicielami  władz samorządowych, ochrony zdrowia oraz mieszkańcami; wydanie 100 tys. szt. informatorów dot. opieki paliatywnej, wolontariatu, pacjentów hospicjum, 200 tys. szt. broszur informacyjnych nt. przyczyny i prewencji zachorowalności na nieuleczalne choroby wśród Dzieci; umieszczenie 10 artykułów sponsorowanych w regionalnych dziennikach dotyczących działalności hospicyjnej i projektu; ekspozycja 40 billboardów oraz 8 ekranów citylight w miastach Województwa Podkarpackiego, 3 telebimów
  w Rzeszowie informujących o istnieniu hospicjum i zwróceniu uwagi na pacjentów w nim się znajdujących.
 • promocji projektu,
 • zarządzania projektem.

 

Bezpośrednim elementem celów projektu jest również dążenie do zmniejszenia dysproporcji
w dostępie do opieki zdrowotnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami. Najbardziej narażone na niedogodności w dostępie do opieki zdrowotnej są osoby zamieszkujące obszary wiejskie pochodzące ze środowisk zaniedbanych materialnie, ze znaczną skalą bezrobocia, regiony i ośrodki lokalne z niezadowalającym stanem infrastruktury, utrudniającym dostęp do placówek zdrowotnych. Planowana inwestycja z pewnością przyczyni się do zmniejszenie dysproporcji w dostępie do opieki zdrowotnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami gdyż  z opieki Hospicjum mogą korzystać mieszkańcy całego Województwa Podkarpackiego objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 

 • zwiększenie komfortu, długości trwania życia, zmniejszenie liczby powikłań i przedwczesnej umieralności nieuleczalnie chorych dzieci, w tym z powodu wad wrodzonych i nowotworów,
 • rozwój deficytowych w regionie podkarpackim usług medycznych w postaci zintegrowanej formy opieki obejmującej jednocześnie hospicjum domowe, stacjonarne hospicjum dla dzieci, rehabilitację środowiskową oraz specjalistyczną opiekę stomatologiczną dla niepełnosprawnych i/lub ciężko chorych dzieci, wymagającą w wielu przypadkach znieczulenia ogólnego,
 • zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji,
 • rozwój nowoczesnego leczenia paliatywnego i rehabilitacji środowiskowej,
 • poprawa wyposażenia, uzupełnienie aparatury medycznej (diagnostyka, ambulatorium)
  w ośrodku hospicyjnym.

 

Grupy docelowe projektu stanowią:

 

1) grupa bezpośrednia (korzystający bezpośrednio ze wsparcia finansowego):

 

 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – która dzięki dofinansowaniu, rozbudowie domu hospicyjnego oraz realizacji działań szkoleniowych i informacyjnych uzyska pełną możliwość realizacji celów statutowych i niesienia pomocy dla wszystkich potrzebujących jej najmłodszych pacjentów;
 • lekarze, personel pielęgniarski i pomocniczy Hospicjum prowadzonego przez Fundację, który uzyska możliwość świadczenia pomocy medycznej w dobrych warunkach lokalowych, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego,
 • lekarze, personel pielęgniarski i pomocniczy, którzy dzięki uczestnictwu w szkoleniach objętych niniejszym projektem podniosą poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad terminalnie chorymi dziećmi.

 

2) grupa pośrednia (korzystający z efektów realizacji inwestycji):

 

 • pacjenci (głównie w wieku 0-19 lat) korzystający z ułatwienia dostępu (większej liczby miejsc)  oraz poprawy jakościowej świadczeń opieki hospicyjnej oferowanej przez Fundację w formie: hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego, przychodni i ambulatorium hospicyjnego, pomocy psychologicznej itd.,
 • członkowie rodzin pacjentów hospicjum (wsparcie opieki domowej, opieka stacjonarna, wszechstronna pomoc Grupy Wsparcia dla Rodzin),
 • szpitale, ośrodki zdrowia, POZ – instytucje ochrony zdrowia oraz ośrodki pomocy społecznej, które uzyskają możliwość kierowania dzieci – pacjentów do specjalistycznej opieki hospicyjnej, zamiast np. kosztownej opieki szpitalnej lub nieefektywnej opieki domowej,
 • potencjalnie wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, których dzieci mogą potrzebować dostępu do specjalistycznej opieki paliatywnej (poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego).

 

 

 

3) do innych interesariuszy projektu zaliczyć można osoby i organizacje, których działania i cele związane są z poprawą opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla populacji osób poniżej 19 lat. Zaliczyć tu można: Podkarpacki Oddział NFZ, Samorząd Województwa oraz zakłady opieki zdrowotnej (zwłaszcza szpitale wojewódzkie, miejskie i powiatowe, przychodnie specjalistyczne, jednostki rehabilitacyjne), władze samorządowe Miasta Rzeszowa, Regionalny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, liczne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się opieką nad chorymi dziećmi,
a także osoby prywatne wspierające w różnorodny sposób działalność hospicyjną Fundacji. Szczególnym interesariuszem jest również wspierający działania Fundacji Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Cel projektu zostaną zrealizowane dzięki rozbudowie Hospicjum o nowoczesny obiekt spełniający wszelkie wymogi prawne w dziedzinie opieki hospicyjnej nad dziećmi wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Pozwoli na świadczenie dla wszystkich potrzebujących dzieci z regionu podkarpackiego profesjonalnej, kompleksowej usługi opieki hospicjum domowego, hospicjum stacjonarnego, rehabilitacji środowiskowej oraz wsparcia dla rodzin. Skonstruowanie tego typu zintegrowanego modelu opieki hospicyjnej jest niezbędne ze względu na specyfikę tej dziedziny. Opieka paliatywna nie jest związana z konkretną chorobą i obejmuje czas od rozpoznania zaawansowanej choroby do końca okresu osierocenia. Czas opieki może się wahać od lat do tygodni, rzadko dni.

 

Projekt realizowany jest w celu zapewnienia najmłodszym pacjentom prawa do życia oraz dobrej śmierci, a jego realizacja zapewni dostęp do specjalistycznej, wieloaspektowej opieki paliatywnej dla wszystkich potrzebujących pacjentów z regionu, zaspokajając potrzeby społeczeństwa w tym zakresie oraz wykorzystując przy tym dostępne zasoby w najbardziej wydajny sposób.

 

Zakres niniejszego projektu obejmuje trzy główne elementy, t.j.:

 

1) Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Hospicjum dla dzieci przy ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie z przeznaczeniem na kolejne dwa oddziały hospicyjne dla dzieci oraz oddział operacyjny i pooperacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. między innymi zadaszonym podjazdem dla karetek, zapleczem socjalnym, kuchnią, apteką, salami rehabilitacyjnymi, gabinetami lekarskimi. W wyniku zaplanowanych prac powstanie nowoczesny obiekt spełniający najwyższe standardy w zakresie opieki hospicyjnej, wyposażony w nowoczesny sprzęt, niezbędne gabinety specjalistyczne i sale zabiegowe, a także pomieszczenia służące różnorodnym formom wsparcia psychologicznego dla pacjentów i członków ich rodzin.

 

2) doposażenie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w niezbędny sprzęt, aparaturę i wyposażenie medyczne,

 

3) działania pozainwestycyjne (informacyjno – szkoleniowe oraz w zakresie zarządzania i promocji).

 

 

 

 GALERIA

English version

Dodaj mnie Więcej informacji

Darowizny rzeczowe

Lista najbardziej przydatnych rzeczy dla dzieci hospicyjnych

Zobacz

Aukcje Obrazów

Zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu.

Zapisz się